Artifacts

Lá cờ nhỏ bạc màu theo thời gian của Việt Nam Công Hòa, mà tôi tặng cho Viện Bảo Tàng Di sản Người Việt tại Quận Cam vào ngày 20 tháng 10 năm 2019, là một di tích thiêng liệng về thảm kịch tôi đã chứng kiến tận mắt tại Việt Nam, và là một [...]