THUYỀN NHÂN VÀI TRANG BI SỬ – NHÀ VĂN NHẬT TIẾN

THUYEN NHAN VAI TRANG BI SU

Phuong’s Beautiful Eye

Phuong's Beautiful Eye Nearly two months surviving on human fresh. First published in Vietnamese on Dieu Hau magazine, Honolulu, Hawaii, USA. Translated and Published by Vietnamese Association Toronto, October 1979. Đôi Mắt Phượng Gần hai tháng sống bằng thịt người. Hồi ký của Y sĩ Trung Úy Trần Quang, lần đầu tiên đăng trên tạp [...]

Cha

thuyen-nhan-vai-trang-bi-su Cha Cha: A Biography Of Father "Joe" Devlin, S.J by Raymond A. Devlin A Catholic priest works to save the war refugees in Vietnam and the Boat People in Thailand. One man dedication to pursue a missionary life among the poorest of the poor in Southeast Asia during the Vietnam War and afterwards.