VỰC XOÁY (The Journey of The Boat People)

VỰC XOÁY (The Journey of The Boat People) Tiếng Uất Gào Còn Vang Vọng Trên Biển Đông (The Echo of Our Wailing Cries) Chau Thuy In 1975, South Vietnam fell under the control of Communism. This historical event ushered in an era of chaos, injustice, and inhumane conditions imposed upon its people. Desperation led many [...]

ESCAPE TO FREEDOM By Huynh Cong Anh

ESCAPE TO FREEDOM From Prison Break To Braving Perilous Seas Huynh Cong Anh In “Escape to Freedom”, I have to admit Huynh Cong Anh is indeed an incredible and superb prisoner and escapee, outsmarting the entire Communist prison system and overcoming Mother Nature’s cruelty to bring his people out of bondage and into freedom. Huynh [...]

Dòng họ Ngô Đình, Cuộc Cách Mạng Bị Phản Bội

Tác giả: Cựu Trung Tá Nguyễn Văn Minh, chánh văn phòng của ông Ngô Đình Cẩn Nội dung cuốn sách với 33 chương mà 5 chương đầu nói về dòng họ Ngô Đình và từ chương 6 trở đi là nói về cuộc Cách Mạng mà anh em trong dòng họ Ngô Đình chủ trương [...]

Ước Mơ Chưa Đạt

Tác giả: Cựu Trung Tá Nguyễn Văn Minh, chánh văn phòng của ông Ngô Đình Cẩn Sau cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963 , Miền Nam Việt Nam rơi vào tình trạng hỗn loạn gần như vô luật pháp. Tình trạng phân hóa chia rẽ hiển hiện trong mọi tổ chức, mọi [...]

Boat People

The Forgotten Pirate Hunter

THE BOAT